Rekrutacja do szkół II st.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami i dalszymi szczegółowymi informacjami

Opublikowany 01 lipca, 2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z par. 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 poz. 493, poniżej publikujemy wyniki egzaminów wstępnych:

Pobierz - Wyniki


W celu potwierdzenia chęci podjęcia nauki prosimy o przesłanie do poniedziałku, 6 lipca 2020 r. na adres rekrutacja@miodowa.edu.pl skanów następujących dokumentów:

  • deklaracji (druk do pobrania na stronie internetowej szkoły, w zakładce Rekrutacja do szkół II st.)
  • zgody na publikację wizerunku ucznia w mediach (druk do pobrania na stronie internetowej szkoły, w zakładce Rekrutacja do szkół II st.)
  • potwierdzonego za zgodność świadectwa ukończenia VI klasy szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia  (dotyczy tylko kandydatów do klasy I OSM II st. i OSM II st. im. Z. Brzewskiego)
  • potwierdzonego za zgodność świadectwa potwierdzającego ukończenie klasy programowo niższej w stosunku do klasy, o przyjęcie do której kandydat się ubiegał  (dotyczy tylko kandydatów do klas wyższych OSM II st. i OSM II st. im. Z. Brzewskiego) UWAGA! Złożenie świadectwa jest warunkiem wpisania kandydata na listę uczniów.

 

Warunkiem wpisania na listę uczniów szkoły II stopnia jest także przesłanie do 25 sierpnia 2020 r. na adres rekrutacja@miodowa.edu.pl skanu

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (z wyłączeniem kandydatów zdających na śpiew i instrumenty dęte)

           kandydaci na śpiew składają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych od lekarza audiologa i foniatry

           kandydaci na instrumenty dęte składają świadectwo lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych od lekarza pulmonologa/specjalisty chorób płuc

 

W związku z panującą sytuacją, po rozpoczęciu roku szkolnego we wrześniu 2020 r. trzeba będzie także dostarczyć:

  • kserokopię aktu urodzenia
  • uczniowie PSM II st. im. J. Elsnera  - 2 zdjęcia legitymacyjne oraz 1 zdjęcie o wymiarach 37x52 mm
  • uczniowie Osm II st. i OSM II st. im. Z. Brzewskiego - 2 zdjęcia legitymacyjne


Druki do pobrania:

Pobierz - Deklaracja

Pobierz - Zgoda na publikację wizerunku