Rekrutacja do szkół II stopnia

Rekrutacja do:

OSM II st. im. Zenona Brzewskiego

PSM II st. im. Józefa Elsnera

OSM II st.


Informujemy, że wyniki egzaminów wstępnych i kwalifikacyjnych zostały opublikowane na tablicy ogłoszeń w budynku Dużej Miodowej (ul. Miodowa 22c).


Wpisanie kandydata na listę uczniów nastąpi po złożeniu deklaracji o podjęciu nauki w szkole.

Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do 3 czerwca 2019 w godzinach pracy sekretariatu.

Druk deklaracji dostępny jest tutaj.


Dodatkowo należy dostarczyć do dnia 26 czerwca 2019:

 do OSM II st. (szkoły z pionem ogólnokształcącym):

- 2 zdjęcia legitymacyjne

- kserokopię aktu urodzenia

- kopię świadectwa ukończenia OSM I st. lub VI klasy szkoły podstawowej i szkoły muzycznej I st.

- kopię świadectwa potwierdzającego ukończenie klasy programowo niższej w stosunku do klasy, o przyjęcie do której kandydat się ubiega (dotyczy kandydatów do klas wyższych)

- zgodę na publikację wizerunku ucznia w mediach (druk dostępny tutaj)

do PSM II st.

- 2 zdjęcia legitymacyjne i 1 zdjęcie w formacie 37x52 mm

- kserokopię aktu urodzenia

- zgodę na publikację wizerunku ucznia w mediach (druk dostępny tutaj)

- kopię świadectwa potwierdzającego ukończenie klasy programowo niższej w stosunku do klasy, o przyjęcie do której kandydat się ubiega (dotyczy kandydatów do klas wyższych)


Informacja: Ostateczne przyjęcie kandydata do klas wyższych niż I nastąpi po przedłożeniu kopii świadectwa potwierdzającego ukończenie klasy programowo niższej w stosunku do klasy, o przyjęcie do której kandydat się ubiega.Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w dokumentach zamieszczonych poniżej:

Pobierz - Informator

Pobierz - Regulamin rekrutacji

Pobierz - Załącznik nr 1

Pobierz - Załącznik nr 2

Pobierz - Załącznik nr 3

Pobierz - Załącznik nr 4

Pobierz - Załącznik nr 5

Pobierz - Załącznik nr 6

Pobierz - Deklaracja podjęcia nauki

Pobierz - Zgoda na publikację wizerunku ucznia