Rekrutacja do POSM I st.

Wyniki rekrutacji do POSM I stopnia im. Emila Młynarskiego

Szanowni Państwo,

W związku z tym, iż zostały zniesione przepisy czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego nie mogą być podane na stronie internetowej szkoły.

Zgodnie z art. 158 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1082) listy kandydatów zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 5 kwietnia br., od godz. 13.00 wyłącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.

Deklarację o podjęciu nauki prosimy składać wyłącznie drogą mailową, w postaci skanu na adres mlynarski@miodowa.edu.pl do 12 kwietnia 2022 r.

Przypominamy, że deklaracja wymaga podpisu obojga rodziców.

Druk deklaracji dostępny jest tutaj

Uprzejmie prosimy o poinformowanie szkoły w przypadku rezygnacji z podjęcia nauki.
INFORMACJE O REKRUTACJI do klasy I POSM I st. im. E. Młynarskiego na rok szkolny 2022/2023


Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 dotyczy tylko i wyłącznie klasy 1 POSM I st. im. E. Młynarskiego

Badanie przydatności do nauki w POSM I st. im. E. Młynarskiego odbędzie się w dniach od 28 marca do 2 kwietnia 2022

 

Wnioski o przyjęcie kandydatów będą przyjmowane w dniach od 25 lutego do 21 marca 2022 wyłącznie drogą mailową na adres mlynarski@miodowa.edu.pl - w postaci czytelnego skanu lub zdjęcia dokumentów z wymaganymi podpisami OBOJGA rodziców/opiekunów prawnych.
Złożenie wniosków będzie potwierdzone wiadomością zwrotną.

Informujemy, że z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, każdy rodzic/opiekun kandydata otrzyma na wskazany we wniosku adres e-mail informację o dniu i godzinie badania przydatności oraz o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie budynku Szkoły wraz z oświadczeniem, które wypełnione i czytelnie podpisane rodzic/opiekun kandydata zobowiązany będzie przekazać pracownikowi Szkoły przed przystąpieniem dziecka do badania przydatności.

W dokumentach do pobrania zamieszczamy Procedury postępowania na terenie budynku ZPSM Nr 1 w Warszawie w czasie badania przydatności kandydatów do klasy 1 POSM I st. im. E. Młynarskiego, obowiązujące w związku z aktualną sytuacją epidemiczną wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 oraz oświadczenie Rodziców/Opiekunów kandydatów biorących udział w badaniu przydatności do klasy 1 POSM I st. im. E. Młynarskiego na rok szkolny 2022/2023.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w dokumentach udostępnionych poniżej:

Pobierz - Informator dla kandydatów do POSM I st. im. E. Młynarskiego_2022-2023

Pobierz - Regulamin Rekrutacji_2022-2023

Pobierz - Załącznik nr 1: Wniosek do klasy 1_2022_2023

Pobierz – Załącznik nr 2: Wniosek do klas wyższych

Pobierz - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Pobierz - Oświadczenie o wielodzietności

Pobierz - Procedury COVID