Rekrutacja do szkół II stopnia

Aktualizacja 1.07.2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z par. 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 poz. 493, poniżej publikujemy wyniki egzaminów wstępnych:

Pobierz - Wyniki


W celu potwierdzenia chęci podjęcia nauki prosimy o przesłanie do poniedziałku, 6 lipca 2020 r. na adres rekrutacja@miodowa.edu.pl skanów następujących dokumentów:

  • deklaracji (druk do pobrania na stronie internetowej szkoły, w zakładce Rekrutacja do szkół II st.)
  • zgody na publikację wizerunku ucznia w mediach (druk do pobrania na stronie internetowej szkoły, w zakładce Rekrutacja do szkół II st.)
  • potwierdzonego za zgodność świadectwa ukończenia VI klasy szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia  (dotyczy tylko kandydatów do klasy I OSM II st. i OSM II st. im. Z. Brzewskiego)
  • potwierdzonego za zgodność świadectwa potwierdzającego ukończenie klasy programowo niższej w stosunku do klasy, o przyjęcie do której kandydat się ubiegał  (dotyczy tylko kandydatów do klas wyższych OSM II st. i OSM II st. im. Z. Brzewskiego) UWAGA! Złożenie świadectwa jest warunkiem wpisania kandydata na listę uczniów.

 

Warunkiem wpisania na listę uczniów szkoły II stopnia jest także przesłanie do 25 sierpnia 2020 r. na adres rekrutacja@miodowa.edu.pl skanu

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (z wyłączeniem kandydatów zdających na śpiew i instrumenty dęte)

           kandydaci na śpiew składają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych od lekarza audiologa i foniatry

           kandydaci na instrumenty dęte składają świadectwo lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych od lekarza pulmonologa/specjalisty chorób płuc

 

W związku z panującą sytuacją, po rozpoczęciu roku szkolnego we wrześniu 2020 r. trzeba będzie także dostarczyć:

  • kserokopię aktu urodzenia
  • uczniowie PSM II st. im. J. Elsnera  - 2 zdjęcia legitymacyjne oraz 1 zdjęcie o wymiarach 37x52 mm
  • uczniowie Osm II st. i OSM II st. im. Z. Brzewskiego - 2 zdjęcia legitymacyjne


Druki do pobrania:

Pobierz - Deklaracja

Pobierz - Zgoda na publikację wizerunku
Aktualizacja 26.06.2020

Szanowni Państwo,

O wynikach egzaminów wstępnych i kwalifikacynych będziecie Państwo informowani drogą mailową w czwartek 02.07.2020.


Aktualizacja 17.06.2020

Szanowni Państwo,

W piątek 19.06.2020 do godz. 14.00 zostaną przesłane do Państwa drogą mailową informacje o dokładnym terminie egzaminu. Jeśli złożyliście Państwo w terminie dokumenty, a nie otrzymacie żadnej informacji, prosimy o kontakt mailowy na adres rekrutacja@miodowa.edu.pl.


Aktualizacja 26.05.2020:

Egzaminy wstępne i kwalifikacyjne do szkół II stopnia rozpoczną się w dniu 22 czerwca 2020.

Szczegółowe daty i godziny przesłuchania kandydatów, zostaną przesłane drogą mailową w dniach 18-19 czerwca 2020.

Kandydaci zdający egzamin kwalifikacyjny (tj. do klas wyższych niż pierwsza) zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową o zakresie egzaminu.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872), egzamin wstępny do szkół muzycznych II stopnia będzie obejmował: 

  • w specjalnościach instrumentalistyka i wokalistyka – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych
  • w specjalności rytmika – egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki


Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 11 maja 2020 można składać drogą elektroniczną wnioski o przyjęcie do szkół II stopnia (OSM II st. im. Z. Brzewskiego, PSM II st. im. J. Elsnera i OSM II st.) w ZPSM Nr 1 w Warszawie.

W związku z sytuacją epidemiczną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dokumenty te zostały ograniczone jedynie do odpowiedniego wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami. Zaświadczenie lekarskie, będzie wymagane dopiero po dostaniu się kandydata na listę zakwalifikowanych i przyjętych w celu potwierdzenia możliwości podjęcia nauki. W dalszej kolejności Dyrektor ZPSM Nr 1 ustali szczegółowy termin dostarczenia zaświadczenia, zgodnie z w/w Rozporządzeniem.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 15 czerwca 2020 wyłącznie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@miodowa.edu.pl w postaci czytelnego skanu lub zdjęcia dokumentu z wymaganymi podpisami (przypominamy, że w przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagane są podpisy OBOJGA rodziców/opiekunów prawnych). Zdjęcia i skany nieczytelne nie będą przyjmowane. Przypominamy, że dostępne są bezpłatne aplikacje do skanowania dokumentów przeznaczone na urządzenia mobilne. Skuteczne złożenie wniosku będzie potwierdzane zwrotną wiadomością.

O terminach przeprowadzenia samych egzaminów wstępnych, będziemy mogli poinformować w momencie opublikowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej stosownych regulacji prawnych. Prosimy kandydatów o bieżące obserwowanie naszej strony internetowej.

Nie ulegają zmianie wymagania repertuarowe na egzaminy wstępne zamieszczone na stronie szkoły, jednak z uwagi na szczególną sytuację i ograniczenia organizacyjne z niej wynikające nie przewidujemy udziału pianistów-akompaniatorów w egzaminie praktycznym.

Nie będzie możliwe zdawanie w tym roku na dwie specjalności.

Do klasy pierwszej nadal będzie można zdawać do wszystkich trzech szkół.

Do klas wyższych można zdawać tylko do jednej szkoły.

Przypominamy także, że w związku z brakiem miejsc nie będzie prowadzony nabór do klas 4 i 6 OSM II st. i klas 5 i 6 OSM II st. im. Z. Brzewskiego.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, nie odbędzie się tradycyjne spotkanie dla kandydatów, a także nie będą prowadzone konsultacje dla kandydatów.


Kandydaci do naszych szkół mogą zwrócić się do kierowników sekcji z prośbą o konsultację lub poradę.

Kierownik I sekcji fortepianu - wszystkie szkoły
Małgorzata Góra                                            malgosiagora@wp.pl                   607765471
Kierownik sekcji organów, akordeonu, harfy, gitary i klawesynu - wszystkie szkoły
Janusz Raczyński                                            januszraczynski@interia.pl          606122142
Kierownik sekcji instrumentów smyczkowych - PSM II st. im. J. Elsnera i OSM II st.
 
Michał Styczyński                                          mstyczynski@miodowa.edu.pl     601934062
Kierownik sekcji instrumentów smyczkowych - OSM II st. im. Z. Brzewskiego
Ewa Kowar-Mikołajczyk                               kowarewa@interia.pl m                 608365737
Kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji - wszystkie szkoły
Krzysztof Zbijowski                                       kzbijowski@miodowa.edu.pl       509252121
Kierownik Wydziału Wokalnego - PSM II st. im. J. Elsnera
Teresa Mulawa-Pabisiak                               teretade@poczta.onet.pl              608045828
Kierownik Wydziału Rytmiki - PSM II st. im. J. Elsnera i OSM II st.
                                                 
Klaudia Borys                                                 klaudia.borys@gmail.com           605428375


DOKUMENTY

Każdy kandydat do 15 czerwca powinien przesłać: odpowiedni Wniosek oraz załącznik „Kryteria uwzględniane podczas II etapu rekrutacji w przypadku uzyskania przez kandydatów wyników równorzędnych” (wersja dla kandydatów pełnoletnich lub niepełnoletnich) wraz z ewentualnymi oświadczeniami.

Poniżej publikujemy dokumenty do pobrania:

Pobierz - 1. Wniosek - I klasa Brzewski

Pobierz - 2. Wniosek - I klasa OSM i Elsner

Pobierz - 3. Wniosek - klasy wyższe Brzewski

Pobierz - 4. Wniosek - klasy wyższe Elsner

Pobierz - 5. Wniosek - klasy wyższe OSM

Pobierz - 6. Kryteria - niepełnoletni

Pobierz - 7. Kryteria - pełnoletni

Pobierz - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Pobierz - Oświadczenie o wielodzietności


Pobierz - Wymagania programowe 2020/2021

Pobierz - Procedury przeprowadzania egzaminów wstępnych