Rozłożenia roku

W PSM II st. im. Józefa Elsnera istnieje możliwość rozłożenia roku - realizowania jednego roku nauki w dwa lata. 

Uczniowie, którzy chcą skorzystać z takiej możliwości, muszą złożyć do sekretariatu stosowne podanie (na adres mailowy: sekretariat@miodowa.edu.pl). 

Termin składania podań dotyczących rozłożenia roku szkolnego 2022/2023 to 30 maja 2021.


FAQ

Jak można rozłożyć naukę na dwa lata szkolne czyli „rozłożenia”

 

W której szkole można „rozłożyć” rok?

Realizacja zajęć przewidzianych dla danej klasy w ciągu dwóch lat, popularnie zwana „rozłożeniem” jest możliwa tylko w PSM II st. im. J. Elsnera.

Podanie i co się w nim musi znaleźć?

O zgodę na realizację zajęć w ciągu dwóch lat można wnioskować składając podanie (w obecnej sytuacji drogą mailową na adres szkoły) do dyrektora szkoły w terminie podanym w ogłoszeniach i na stronie internetowej.

Prośbę o rozłożenie musi poprzeć swoim podpisem nauczyciel przedmiotu głównego (w obecnej sytuacji powinien zapoznać się z podaniem i przesłać na adres szkoły swoją zgodę).

W przypadku niepełnoletniego ucznia podanie musi być podpisane przez rodziców lub opiekunów.

W podaniu musi znaleźć się plan realizacji przedmiotów indywidualnych w poszczególnych latach.


Które przedmioty to przedmioty indywidualne?

Przedmioty indywidualne to:


na wydziale instrumentalnym

 • przedmiot główny
 • praca z akompaniatorem
 • fortepian obowiązkowy
 • zespół kameralny dla pianistów (ze względu na przydział do konkretnego pedagoga)
 • nauka akompaniamentu – tylko pianiści 
 • improwizacja organowa – tylko organiści          


w sekcji wokalnej

 • śpiew
 • praca z akompaniatorem
 • fortepian obowiązkowy


w sekcji rytmiki

 • fortepian
 • improwizacja organowa
 • emisja głosu


Co to jest plan realizacji przedmiotów indywidualnych?

Dla każdego indywidualnego przedmiotu przewidziany jest w każdej klasie konkretny wymiar godzin.

Najważniejszy - przedmiot główny to 2 godziny tygodniowo (wyjątek stanowi rok dyplomowy gdzie są to 3 godziny tygodniowo).

Pozostałe przedmioty i ich wymiar w poszczególnych klasach można znaleźć w tabelce „Wykaz obowiązujących przedmiotów artystycznych w PSM II st. im. J. Elsnera i OSM II st.”

Wszystkie przedmioty, które mają wymiar jednej godziny lub mniej, muszą być zrealizowane w ciągu jednego z dwóch lat rozłożenia:

Przykład:

fortepian obowiązkowy dla na wydziale instrumentalnym to 45 min (1 godzina lekcyjna) lub 30 min (0,67 godziny lekcyjnej). Nie można go „podzielić” na dwa lata. Można go zrealizować albo w pierwszym roku rozłożenia, albo w drugim.

Na dwa lata można „podzielić” realizację przedmiotów, które mają wymiar 2 lub 3 godzin.


Przykłady:

 • przedmiot główny (np. skrzypce) w klasie IV to 2 godziny tygodniowo. Można zrealizować go po jednej godzinie lekcyjnej tygodniowo w każdym z dwóch lat rozłożenia.
 • przedmiot główny (np. śpiew) w klasie dyplomowej to 3 godziny tygodniowo. Można go zrealizować w następujący sposób: jedna godzina lekcyjna tygodniowo w pierwszym roku rozłożenia i 2 godziny lekcyjne tygodniowo w drugim roku rozłożenia (ta wersja jest rekomendowana z uwagi na konieczność przygotowania recitalu dyplomowego)

Przedmiot „praca z akompaniatorem”, który ma różny wymiar godzin w zależności od specjalności i klasy zalecany jest do realizacji w drugim roku rozłożenia. Powodem jest konieczność przygotowania repertuaru z towarzyszeniem fortepianu na egzamin promocyjny, który będzie miał miejsce na zakończenie drugiego roku rozłożenia.

Podsumowując – tak może wyglądać plan realizacji przedmiotów indywidualnych dla skrzypka w klasie IV

pierwszy rok rozłożenia                               przedmiot główny - 1 godzina tygodniowo 

                                                                   praca z akompaniatorem – nie realizuję

                                                                  fortepian obowiązkowy – nie realizuję

 

drugi rok rozłożenia                      przedmiot główny - 1 godzina tygodniowo

                                                     praca z akompaniatorem – 1 godzina tygodniowo

                                                     fortepian obowiązujący – 1 godzina tygodniowo


A co z „teorią” i przedmiotami zbiorowymi?                                           

Przedmioty ogólnomuzyczne (zwane popularnie „teorią”) i inne przedmioty realizowane w grupach mogą być zrealizowane w pierwszym lub drugim roku rozłożenia. Informacja o czasie realizacji nie musi być uszczegółowiona w podaniu o rozłożenie.

To o czym trzeba pamiętać to przedmioty, które realizowane są w „blokach”:

 • w klasie I i II  (dla wokalistów tylko w klasie I) kształcenie słuchu z zasadami muzyki z elementami edycji nut
 • w klasie III i IV (dla wokalistów w klasie II i III) kształcenie słuchu z harmonią

Te „pary” przedmiotów zalecamy realizować w tym samym roku ze względu na organizację zajęć.

Przykład:

w klasie III wydziału instrumentalnego obowiązkowe przedmioty grupowe to: kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki, orkiestra lub chór, zespół kameralny (dla wszystkich instrumentalistów poza pianistami). Można je na przykład zrealizować w następujący sposób:


Wersja 1

w pierwszym roku rozłożenia

 • kształcenie słuchu i harmonia (prowadzone są w bloku zajęć, więc wskazane jest realizowanie ich w tym samym roku)
 • orkiestra lub chór

w drugim roku rozłożenia

 • historia muzyki
 • zespół kameralny

Wersja 2

w pierwszym roku rozłożenia

 • zespół kameralny

w drugim roku rozłożenia

 • kształcenie słuchu i harmonia (prowadzone są w bloku zajęć, więc wskazane jest realizowanie ich w tym samym roku)
 • historia muzyki
 • orkiestra lub chór

Wersja 3

w pierwszym roku rozłożenia – uczeń nie realizuje żadnego przedmiotu grupowego

w drugim roku rozłożenia

 • kształcenie słuchu i harmonia (prowadzone są w bloku zajęć, więc wskazane jest realizowanie ich w tym samym roku)
 • historia muzyki
 • historia muzyki
 • orkiestra lub chór

To są przykładowe wersje.

Uwaga! Realizacja grupowych przedmiotów specjalistycznych w sekcji rytmiki i w sekcji wokalnej musi być skonsultowana z kierownikiem sekcji. Wymaga tego specyfika pracy grup na tych przedmiotach.


Czy mogę zmienić plan realizacji przedmiotów indywidualnych w trakcie rozłożenia?

Niestety nie. Przydział godzin na zajęciach indywidualnych jest bardzo ważnym elementem organizacji roku szkolnego  i nie powinno się zmieniać go w trakcie roku szkolnego. Dlatego warto dobrze przemyśleć plan rozłożenia i przedyskutować go z nauczycielami, którzy uczą nas przedmiotów indywidualnych a w przypadku wokalistów i rytmiczek także z kierownikami sekcji.


Czy rozkładając rok dyplomowy mogę na koniec pierwszego roku rozłożenia zdać egzamin dyplomowy z historii muzyki?

Nie. Dopiero w drugim roku rozłożenia uczniowie klas dyplomowych dopuszczani są uchwałą Rady Pedagogicznej do egzaminów dyplomowych i wtedy dopiero przystępują do egzaminu dyplomowego zarówno w części teoretycznej (historia muzyki) jak i praktycznej.