Praca w ZPSM Nr 1

Aktualnie poszukujemy


Poszukujemy Kierownika gospodarczo-administracyjnego

Wymagania:

- wykształcenie przynajmniej średnie

- doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami


Oferujemy:

- umowę na pracę na pełny etat

- dopłaty z Funduszu Świadczeń Socjalnych (grusza itp.)

- dopłaty do karty sportowej 


Do obowiązków kierownika gospodarczego należy:

1. Administrowanie budynkami szkolnymi, a w szczególności :

- dbałość o właściwy dla statutowych działań ZPSM Nr 1 stan budynków i prawidłowe funkcjonowanie urządzeń stanowiących ich wyposażenie

- wstępne planowanie remontów kapitalnych, częściowych, modernizacji i usprawnień

- realizowanie zadań związanych z eksploatacją i konserwacją bieżącą oraz usuwanie awarii

- dbałość o stan sanitarny budynków zgodnie z wymogami SANEPID oraz informowanie przełożonego o wszystkich uchybieniach

- dbałość o stan budynków zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz informowanie przełożonego o wszystkich uchybieniach

- organizacja przeglądów technicznych i uczestniczenie w pracach komisji przeglądów technicznych budynków (częstotliwość zgodnie z przepisami)

2. Konserwacja składników majątku szkoły

- nadzór nad konserwacją środków trwałych

- realizacja zakupów instrumentów muzycznych, pomocy naukowych i sprzętu

- prowadzenie magazynu instrumentów muzycznych - odpowiedzialność za jego zasoby

- wypożyczanie instrumentów i prowadzenie ewidencji wypożyczenia

- organizowanie utylizacji wycofanego z ewidencji szkoły sprzętu (w szczególności urządzeń elektronicznych) zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie

- bieżące zaopatrzenie szkoły w środki czystości, planowanie ich zakupu (w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym) i nadzór nad ich ekonomicznym wykorzystaniem

- bieżące zaopatrzenie szkoły w artykuły biurowe, planowanie ich zakupu w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym

- właściwe rozmieszczenie i oznakowanie inwentarza szkoły

- wnioskowanie do bezpośredniego przełożonego o konieczności zakupu lub likwidacji inwentarza szkoły

3. Prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek w ZPSM Nr 1

4. Prowadzenie ewidencji kluczy typu „master” w ZPSM Nr 1

5. Kierowanie zespołem pracowników obsługi

- ustalanie zakresów obowiązków pracowników obsługi i przedstawianie ich do zatwierdzenia przełożonemu

- kontrola godzin pracy i obecności pracowników obsługi i informowanie o wszelkich nieprawidłowościach przełożonego

- nadzorowanie pracowników obsługi

- wnioskowanie do bezpośredniego przełożonego w sprawach nagród i premii

- zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu nieobecności, zwolnień i planowanych urlopów pracowników obsługi

6. Codzienne monitorowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (BMS)

7. Udział w przygotowaniu imprez szkolnych i pozaszkolnych od strony technicznej

8. Znajomość przepisów prawa związanych z administrowaniem budynkami szkoły i utrzymaniem ich stanu technicznego