Rekrutacja do POSM I st.

Wyniki rekrutacji do POSM I stopnia im. Emila Młynarskiego

 

 Szanowni Państwo,


Zgodnie z par. 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 poz. 493, poniżej publikujemy wyniki badania przydatności:


Pobierz - Lista kandydatów zakwalifikowanych przyjętych

Pobierz - Lista kandydatów zakwalifikowanych nieprzyjętych

Pobierz - Lista kandydatów niezakwalifikowanych i nieprzyjętych


Deklaracje podjęcia nauki prosimy składać wyłącznie drogą mailową, w postaci skanu lub zdjęcia na adres mlynarski@miodowa.edu.pl do 15 maja 2021 r.

Przypominamy, że deklaracja wymaga podpisu obojga rodziców.

Druk deklaracji dostępny jest tutaj

Uprzejmie prosimy o poinformowanie szkoły w przypadku rezygnacji z podjęcia nauki.
INFORMACJE O REKRUTACJI do klasy I POSM I st. im. E. Młynarskiego na rok szkolny 2021/2022

UWAGA! Zmiana terminu rekrutacji do klasy 1 POSM I st. im. Emila Młynarskiego w ZPSM Nr 1 w Warszawie

Nowy termin badania przydatności do klasy 1 POSM I st. im. Emila Młynarskiego:

badanie odbędzie się w dniach 15-21 kwietnia 2021 r.

Zmiana terminu rekrutacji jest związana z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, a także troską o bezpieczeństwo kandydatów oraz pracowników Szkoły, biorących udział w rekrutacji.

W związku z tym przedłużamy termin składania wniosków rekrutacyjnych do dnia 31 marca 2021 r.


Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 dotyczy tylko i wyłącznie klasy 1 POSM I st. im. E. Młynarskiego.

Badanie przydatności do nauki w POSM I st. im. E. Młynarskiego odbędzie się w dniach 15-21 kwietnia 2021.

Wnioski o przyjęcie kandydatów będą przyjmowane w dniach od 10 marca do 31 marca 2021 wyłącznie drogą mailową na adres mlynarski@miodowa.edu.pl - w postaci czytelnego skanu lub zdjęcia dokumentów z wymaganymi podpisami OBOJGA rodziców/opiekunów prawnych.
Złożenie wniosków będzie potwierdzone wiadomością zwrotną.


Informujemy, że z uwagi na obecną trudną sytuację epidemiczną przedłużamy rekrutację - w związku z tym badanie przydatności do klasy 1 POSM I stopnia im. Emila Młynarskiego odbędzie się w dniach 15-29 kwietnia 2021 r.

Wyniki rekrutacji będą podane do wiadomości w ciągu 7 dni od jej zakończenia.

Przypominamy, że każdy rodzic/opiekun kandydata otrzyma na wskazany we wniosku adres e-mail informację o dniu i godzinie badania przydatności oraz o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie budynku Szkoły wraz z oświadczeniem, które wypełnione i czytelnie podpisane rodzic/opiekun kandydata zobowiązany będzie przekazać pracownikowi Szkoły przed przystąpieniem dziecka do badania przydatności.


W dokumentach do pobrania zamieszczamy Procedury postępowania na terenie budynku ZPSM Nr 1 w Warszawie w czasie badania przydatności kandydatów do klasy 1 POSM I st. im. E. Młynarskiego, obowiązujące w związku
z aktualną sytuacją epidemiczną wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 oraz oświadczenie Rodziców/Opiekunów kandydatów biorących udział w badaniu przydatności do klasy 1 POSM I st. im. E. Młynarskiego na rok szkolny 2021/2022.


Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w dokumentach udostępnionych poniżej:

Pobierz - Informator dla kandydatów do POSM I st. im. E. Młynarskiego

Pobierz - Regulamin Rekrutacji 

Pobierz - Informacja dodatkowa do Regulaminu Rekrutacji dotyczącą sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19

Pobierz - Załącznik nr 1: Wniosek do klasy 1

Pobierz - Załącznik nr 3: Kryteria

Pobierz - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Pobierz - Oświadczenie o wielodzietności

Pobierz - Procedury COVID