Rekrutacja do szkół II stopnia

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy wyniki egzaminów wstępnych i kwalifikacyjnych do szkół II stopnia w ZPSM Nr 1.


Wyniki zostały także opublikowane w siedzibie ZPSM Nr 1.

Prosimy o zapoznanie się także z towarzyszącymi informacjami:

Wpisanie kandydata na listę uczniów nastąpi po przesłaniu podpisanego skanu deklaracji o podjęciu nauki w szkole.

Deklaracje należy przesyłać na adres rekrutacja@miodowa.edu.pl w terminie do 7 czerwca 2021.

Druk deklaracji dostępny jest tutaj.


Dodatkowo do dnia 2 lipca 2021 należy przesłać na adres rekrutacja@miodowa.edu.pl:

 do OSM II st. im. Z. Brzewskiego i OSM II st. im. M. Sawy (szkoły z pionem ogólnokształcącym):

- kserokopię aktu urodzenia

- kopię świadectwa ukończenia OSM I st. lub VI klasy szkoły podstawowej i szkoły muzycznej I st. (dotyczy kandydatów do klas pierwszych)

- kopię świadectwa potwierdzającego ukończenie klasy programowo niższej w stosunku do klasy, o przyjęcie do której kandydat się ubiegał (dotyczy kandydatów do klas wyższych)

- zgodę na publikację wizerunku ucznia w mediach (druk dostępny tutaj)

do PSM II st. im. J. Elsnera

- kserokopię aktu urodzenia

- zgodę na publikację wizerunku ucznia w mediach (druk dostępny tutaj)

- kopię świadectwa potwierdzającego ukończenie klasy programowo niższej w stosunku do klasy, o przyjęcie do której kandydat się ubiegał (dotyczy kandydatów do klas wyższych)


ZDJĘCIA DO DOKUMENTÓW

Zdjęcia należy dostarczyć po rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2022 do 10 września:

OSM II st.: 2 zdjęcia legitymacyjne

PSM II st.: 2 zdjęcia legitymacyjne i 1 zdjęcie w formacie 37x52 mm


WYNIKI REKRUTACJI DO SZKÓŁ II STOPNIA:


Pobierz - OSM II st. im. Zenona Brzewskiego

Pobierz - OSM II st. im. Mariana Sawy


PSM II st. im. J. Elsnera:

Pobierz - Fortepian


Pobierz - Organy

Pobierz - Gitara

Pobierz - Harfa

Pobierz - Akordeon


Pobierz - Skrzypce

Pobierz - Wiolonczela

Pobierz - Kontrabas


Pobierz - Flet

Pobierz - Obój

Pobierz - Klarnet

Pobierz - Fagot

Pobierz - Saksofon

Pobierz - Puzon

Pobierz - Eufonium

Pobierz - Perkusja


Pobierz - Rytmika


Pobierz - ŚpiewSzanowni Państwo,

Informujemy, że wyniki rekrutacji zostaną opublikowane zgodnie z przepisami w ciągu 7 dni od ostatniego egzaminu, tzn. najpóźniej w poniedziałek 31 maja 2021.


Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 22 kwietnia 2021 r. można składać wnioski o przyjęcie do szkół II stopnia (OSM II st. im. Z. Brzewskiego, PSM II st. im. J. Elsnera i OSM II st. im. M. Sawy) w ZPSM Nr 1 w Warszawie.

W związku z sytuacją epidemiczną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. 

Należy złożyć odpowiedni wniosek o przyjęcie (pliki do pobrania nr 1 do 5) wraz z załącznikami (pliki do pobrania 6 i 7 "Kryteria.."  z ewentualnymi oświadczeniami). 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie:

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalizację instrumentów dętych i do sekcji wokalnej wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności wydane przez lekarza specjalistę z zakresu:

pulmonologii – w przypadku rekrutacji na specjalizacje instrumentów dętych;

audiologii i foniatrii – w przypadku rekrutacji do sekcji wokalnej

W przypadku ubiegania się o przyjęcie do pozostałych sekcji wymagane jest zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w OSM II st. lub PSM II st.


W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia lub odpowiednio szkole muzycznej II stopnia w terminie określonym przez dyrektora szkoły, kandydat lub rodzice (opiekunowie prawni) niepełnoletnich kandydatów informują o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa w postaci elektronicznej w terminie określonym przez dyrektora szkoły (nie później niż do dnia 24 września 2021 r.).

Wnioski będą przyjmowane do dnia 9 maja 2021 r. drogą elektroniczną na adres rekrutacja@miodowa.edu.pl w postaci czytelnego skanu lub zdjęcia dokumentu z wymaganymi podpisami (przypominamy, że w przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagane są podpisy OBOJGA rodziców/opiekunów prawnych). Zdjęcia i skany nieczytelne nie będą przyjmowane. Przypominamy, że dostępne są bezpłatne aplikacje do skanowania dokumentów przeznaczone na urządzenia mobilne. Skuteczne złożenie wniosku będzie potwierdzane zwrotną wiadomością.

Egzaminy wstępne i kwalifikacyjne do szkół II stopnia rozpoczną się w dniu 19 maja 2021 r.

Szczegółowe daty i godziny przesłuchania kandydatów, zostaną przesłane drogą mailową w dniach 14-15 maja 2021 r.

Kandydaci zdający egzamin kwalifikacyjny (tj. do klas wyższych niż pierwsza) zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową o zakresie egzaminu.


Nie będzie możliwe zdawanie w tym roku na dwie specjalności.

Nie przewiduje się egzaminu ogólnomuzycznego.

Nie przewiduje się egzaminu z fortepianu dla rytmiki.

 Z uwagi na szczególną sytuację i ograniczenia organizacyjne z niej wynikające nie przewidujemy udziału pianistów-akompaniatorów w egzaminie praktycznym.

Wyjątek - dopuszczony jest udział pianistów-akompaniatorów w egzaminach wstępnych kandydatów ubiegających się o przyjęcie na instrumenty dęte oraz na śpiew. Kandydaci na te specjalności przychodzą z pianistą – akompaniatorem, z którym współpracują.


Do klasy pierwszej nadal będzie można zdawać do wszystkich trzech szkół.

Do klas wyższych można zdawać tylko do jednej szkoły.

Informujemy także, że w związku z brakiem miejsc nie będzie prowadzony nabór do klas 2, 3 i 6 OSM II st. im. M. Sawy i klas 6 OSM II st. im. Z. Brzewskiego. 


Kandydaci do naszych szkół mogą zwrócić się do kierowników sekcji z prośbą o konsultację lub poradę.

Kierownik I sekcji fortepianu - wszystkie szkoły
Małgorzata Góra malgosiagora@wp.pl 607765471

Kierownik sekcji organów, akordeonu, harfy, gitary i klawesynu - wszystkie szkoły
Janusz Raczyński januszraczynski@interia.pl 606122142

Kierownik sekcji instrumentów smyczkowych - PSM II st. im. J. Elsnera i OSM II st.
 
Michał Styczyński mstyczynski@miodowa.edu.pl 601934062

Kierownik sekcji instrumentów smyczkowych - OSM II st. im. Z. Brzewskiego
Ewa Kowar-Mikołajczyk kowarewa@interia.pl m 608365737

Kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji - wszystkie szkoły
Krzysztof Zbijowski kzbijowski@miodowa.edu.pl 509252121

Kierownik Wydziału Wokalnego - PSM II st. im. J. Elsnera
Teresa Mulawa-Pabisiak teretade@poczta.onet.pl 608045828

Kierownik Wydziału Rytmiki - PSM II st. im. J. Elsnera i OSM II st.

Klaudia Borys klaudia.borys@gmail.com 605428375


DOKUMENTY

Każdy kandydat do 9 maja 2021 powinien przesłać: odpowiedni Wniosek, załącznik „Kryteria uwzględniane podczas II etapu rekrutacji w przypadku uzyskania przez kandydatów wyników równorzędnych” (wersja dla kandydatów pełnoletnich lub niepełnoletnich) wraz z ewentualnymi oświadczeniami oraz zaświadczenie lekarskie j/w lub informację mailową o braku możliwości złożenia zaświadczenia w w/w terminie wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu.

Poniżej publikujemy dokumenty do pobrania:

Pobierz - 1. Wniosek - I klasa Brzewski

Pobierz - 2. Wniosek - I klasa OSM Sawa i Elsner

Pobierz - 3. Wniosek - klasy wyższe Brzewski

Pobierz - 4. Wniosek - klasy wyższe Elsner

Pobierz - 5. Wniosek - klasy wyższe OSM Sawa

Pobierz - 6. Kryteria - niepełnoletni

Pobierz - 7. Kryteria - pełnoletni

Pobierz - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Pobierz - Oświadczenie o wielodzietności

Pobierz - Wymagania programowe 2021/2022

Pobierz - Regulamin Rekrutacji

Pobierz – Informacja dodatkowa do Regulaminu Rekrutacji związana z sytuacją epidemiczną

Pobierz - Procedury przeprowadzania egzaminów wstępnych


Prosimy kandydatów o bieżące obserwowanie naszej strony internetowej.