Fundacja im. Józefa Elsnera

W związku z panującą obecnie pandemią,  Instytut Muzyczny działający przy Fundacji im. J. Elsnera zawiesza działalnośćPrzy ZPSM Nr 1 działa Fundacja im. Józefa Elsnera, która prowadzi Instytut Muzyczny, placówkę kształcenia muzycznego nie posiadającą uprawnień szkoły publicznej.

Nauka w Instytucie jest płatna. Odpłatność za zajęcia indywidualne oraz za zajęcia grupowe w Instytucie skalkulowana jest przez Fundację i wysokość kosztów obowiązuje w danym roku szkolnym.

Program nauczania realizowany jest zgodnie z siatką godzin i podstawą programową właściwą dla szkoły muzycznej II st.

Słuchacze Instytutu mogą pobierać naukę w pełnym zakresie szkoły muzycznej II stopnia, zgodnie z poziomem zaawansowania lub na zasadzie wyboru przedmiotów według własnych zainteresowań.

Instytut prowadzi także naukę gry na instrumentach w zakresie podstawowym, dla słuchaczy na poziomie szkoły muzycznej I st..

Okres pobierania nauki w Instytucie nie jest określony i zależy od aspiracji i postępów słuchacza. Na zakończenie nauki słuchacze otrzymują zaświadczenia.

Kandydatów do Instytutu nie obowiązuje limit wieku, o przyjęcie mogą ubiegać się także osoby dorosłe, które ukończyły 21 lat.

 Uprawnienia słuchacza:

  • Słuchacz ma prawo do indywidualnego planowania toku i poziomu kształcenia oraz wyboru ilości przedmiotów, na które chce uczęszczać.
  • Słuchacze, którzy ukończyli kurs przedmiotu, mogą zdać egzamin końcowy przed komisją szkolną i otrzymać odpowiednie zaświadczenie.
  • Słuchacze, którzy prezentują odpowiedni poziom zaawansowania, mogą ubiegać się o uczestnictwo w zajęciach chóru i orkiestry szkolnej.


Kontakt:

Prezes Fundacji im. Józefa Elsnera - prof. Sławomir Czarnecki 

Telefon: 604 220 784

Dyrektor Instytutu Muzycznego - Danuta Wilczak